moved to https://www2.mathematik.uni-halle.de/podhaisky